Råda har 4-8 møter i året
Det er kommunestyresaker som er førande for sakene til råda.
 
Råda har 5 medlemer pluss varamedlemer som er valde av kommunestyret for den kommunale valperioden på 4 år.
Det er råda sjølv som vel leiar og nestleiar.
Kvart kjønn skal vera representert med minst 40 %.
Medlemmene i komiteen skal ha godtgjering etter dei ordningar som gjeld til ei kvar tid, vedteke av kommunestyret.
 
Det er fint om laget/ organisasjonen kan gje ei kort grunngjeving for kandidaten som blir meldt inn.
 
Ny kommunelov krev at føreslegne kandidatar skal gje skrifteleg samtykke til å stilla til val. (Det kan gjerast via e-post eller via vedlagte skriv). Det er dei som føreslår som må henta inn dette.
 
Forslag og samtykke til kandidatar kan sendast til:
 
Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
 
Eller på e-post til
 
 
Frist er sett til 9. februar 2020.
 
 
Kontakt
Mette Sandvik - politisk sekretær
Mobil: 918 06 855
E-post: mette.sandvik@kvinnherad.kommune.no