Kartlegging av omfanget av kvikkleire, prosjektet "FV 544 Tofte", Halsnøy 2018

I samband med prosjektet kring fylkesveg 544 og utbetring av vegen og etablering av gang- og sykkelveg, vart det gjennomført grunnundersøingar for å kartlegge omfanget av kvikkleire i området. Rapporten er ein rein datarapport som berre presenterar resultata frå grunnundersøkingane og laboratoriearbeidet utført av Norconsult. Det følgjer med to rapportar: