NAV har som hovudmål å få fleire personar i arbeid og aktivitet og gje korrekte tenester og stønader til rett tid. Vi skal gje god service tilpassa brukarane sin føresetnad og behov, og vere ein heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

I NAV Kvinnherad arbeidar vi tverrfagleg og i samarbeid med andre tenester i kommunen.

Tilbod og tenester
Informasjon og rettleiing om arbeidsmuligheter og trygdeordningar
Jobbsamtale
Økonomisk sosialhjelp
Gjeldsrådgjeving
Kommunal og statleg bustønad
Kvalifiseringsprogram

Kontakt
Tlf. 55 55 33 33

Besøksadresse
Heiamyro 7, 5460 Husnes

Sjå meir info her.

Arild Berg er leiar for NAV Kvinnherad.