Kvinnherad kommunestyre eigengodkjente 17.09.2020, forslag til detaljregulering revidert 03.04.2020, for gang- og sykkelveg fv. 500 Herøysundet, del av gnr. 135, 136, 137, 138 og 139

m. fl. PlanID 20170002. 

Vedtaket vart gjort på følgjande vilkår:

  1. Kommunen søkjer om redusert fartsgrense frå 60 til 50 km/t gjennom heile Herøysund.
  2. Det skal i prosjekteringsfasen vurderast mur som alternativ til fylling som er over 3 høgdemeter.

Rettshavarar og naboar er underretta i samsvar med reglane, og planen blir kunngjort i lokalpressa og i kommunen sine elektroniske medium.

Kommunestyret si godkjenning kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Dette i samsvar med reglane i Forvaltningslova kapittel VI, og jf. Plan- og bygningslova (pbl) § 1-9.

Klagefristen er i utgangspunktet 3 veker frå det tidspunkt underretning om vedtaket er kome fram til parten. Sjå elles forvaltningslova § 29.

Detaljreguleringa vert no bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Me viser til grunneigar sin rett til å krev innløysing, jf. pbl § 15-2, samt til pbl § 15-3 om erstatning for tap ved reguleringsplan. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Plankart, planomtale, føresegner, m.m. finn de i kommunen sitt planregister, sjå lenke:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4617/

Eventuell klage skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Ved spørsmål kan de ta kontakt med Anne-Lise Næs på tlf. 47679967