I møte den 24.06.21, utvalssak 2021/41, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, i medhold av §12-12 i Plan- og bygningslova godkjent detaljplan for del av 1/2 , 1/10 og 1/48 med fleire – Naust, kai og parkering Håvika – Ølve – PlanID 20200008.

Behandling i Kommunestyret den 29.04.2021

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak Kvinnherad kommunestyre godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljregulering for del av 1/2 , 1/10 og 1/48 med fleire – Naust, kai og parkering Håvika – Ølve – PlanID 20200008, sist revidert den 10.05.21 blir godkjent som den ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Den endeleg reviderte reguleringsplanen er kunngjort på Kvinnherad kommune sine heimesider. Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland ( jf §1-9 i Plan- og Bygningslova) av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er ca. 3 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 23.07.21).

Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet. Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Ein kan finner alle dokumenter i saken i postliste til Kvinnherad kommune under: 2020/1861 doknr.: 39.