I møte den 28.11.19, utvalssak 2019/94, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, godkjent at

detaljregulering for 177/2 - PlanID 20160013 - Utleigehytter og naust - Rauholmvika - Varaldsøy, jf pbl §12-3, sist revidert 30.09.2019, vert gjort gjeldande jf. plan- og bygningslova § 12–12. Grunnlag for kommunal eigengodkjenning er til stades.

 

Behandling i Kommunestyret den 28.11.2019

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 

Vedtak frå Kommunestyret den 25.04.2019

Kvinnherad kommunestyre godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljplan for 177/2 m.fl. - uleigehytter og naust - Raudholmvika - Varaldsøy, sist revidert den 29.10.19 blir godkjent som den ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

 

Den endeleg reviderte reguleringsplanen er utlagt på rådhuset/seksjon for forvaltning og på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er ca. 3 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 31.01.20). Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf §1-9 i Plan- og bygningslova. Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Ein kan finne alle dokumenter i postliste til Kvinnherad kommune under: 2016/3531 doknr.: 37.