I møte den 25.04.19, utvalssak 2019/26, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, godkjent at detaljplan for del av 81/1, 81/20, 81/35 - Rosendal kulturhistoriske trebåtsenter - Rosendal, jf pbl §12-3, sist revidert 01.04.2019, vert gjort gjeldande jf. plan- og bygningslova § 12–12. Grunnlag for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Behandling i Kommunestyret den 25.04.2019

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak frå Kommunestyret den 25.04.2019

Kvinnherad kommunestyre godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljreguleringsplan for del av 81/1, 20, 35 - Rosendal kulturhistoriske trebåtsenter, sist revidert den 01.04.19 blir godkjent som den ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er ca. 4 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 05.07.19). Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf §1-9 i Plan- og bygningslova. Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Vi ber om forståing for at saksframlegg, reguleringsplan og føresegner m.m. bare blir sendt ut som digital vedlegg. Ein kan dessutan finner alle dokumenter i postliste til Kvinnherad kommune under: 2016/1628 doknr.: 76.