I møte den 28.04.22, utvalssak 2022/31, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, i medhold av §12-12 i Plan- og bygningslova godkjent detaljplan for 91/48 med fleire - Seimsfoss næringsområde - PlanID 20200009.

Behandling i Kommunestyret den 28.04.2022

Forvaltningsutvalet si innstilling vart samrøystes vedteken. 

Kvinnherad kommunestyret godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljplan for del av 91/48 m.fl. - Seimsfoss næringsområde – PlanID 20200009, sist revidert den 09.03.22 blir godkjent som den ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.  

Den endeleg reviderte reguleringsplanen er kunngjort på Kvinnherad kommune sine heimesider. Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til fylkesmannen i Vestland ( jf §1-9 i Plan- og Bygningslova) av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er ca. 3 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 03.06.22).

Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Ein kan finner alle dokumenter i saken i postliste til Kvinnherad kommune under: 2022/1436 doknr.: 15.