Her kan du sjå FHI sitt vaksineringsscenario, som vert jamnleg oppdatert.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det er gjeve høve til å nytta 20% av tilsendt vaksine til helsepersonell. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle det er rådd til å vaksinera. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa gitt følgjande prioritering, med dei øvste prioriterte først:

  • Bebuarar i sjukeheim
  • Dei over 85 år
  • Dei over 75 år
  • Dei over 65 år
  • Personar 18-64 år med éin eller fleire nærare spesifiserte sjukdomar – risikogruppe

Kommunen vil først kontakta dei over 85 år, og deretter aldersgruppene vidare nedover på prioriteringslista.
Innbyggjarar under 65 år som er utan tilleggsliding må fylja med på annonsering i lokal avisene og/eller på kommunen si heimeside for å orientera seg om kva tid dei kan få tilbod om vaksinering. 

Les meir om prioritet her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil vera to vaksinasjonsstader i kommunen:

  • Kulturhuset på Husnes
  • Rosendal Samfunnshus

På Hatlestrand/Ølve har dei eldste få tilbod om vaksinering på Hatlestrand helsesenter.

Kommunen oppmodar om at alle som har moglegheit kjem seg til vaksinasjonsstaden ved eiga hjelp – for å gjera arbeidet meir effektivt.

Kommunen veit ikkje dato enno, men vil ta kontakt straks vi har ein konkret time å tilby for desse gruppene.

For dei under 65 år vil vi koma attende med informasjon om korleis dei skal gå fram i høve til vaksinering.

For meir informasjon om koronavaksinering, sjå Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp