Hovudoppgåver

 • Medisinskfaglig rådgiver for kommunen
 • Medisinskfaglig ansvarlig for legevakten
 • Smittevernlege
 • Planarbeid
 • Ansvar for å lage vaktlister og sørge for å få dekket opp vakanser osv. på legevakt.
 • Behandling av avvik/klager vedrørende legevakten og legetjenesten i kommunen, samt kvalitetskontroll av dødsattestar og videresending av desse til dødsårsaksregisteret
 • Myndighet til å iverksette tvungen legeundersøkelse ifl. paragraf 3.1. i psykisk helsevernloven
 • Miljøretta helsevern

Smittevern

 

Kommuneoverlegen skal:

 • skaffa seg oversikt over arten og omfanget av dei smittsame sjukdommar som førekjem i kommunen
 • drive opplysning om smittsame sjukdomar og gje råd og rettleiing om korleis dei kan førebyggjast
 • sørgja for at individuelt førebyggjande tiltak vert iverksett

Kommuneoverlegen har ansvar for:

 • tuberkulosekontroll
 • helsetenester for nykomne innvandrarar (HNI)

Helsestasjonen har ansvar for:

 • å gje råd og rettleiing om reisemedisin og vaksinering
 • tilbod om vaksinering av reisande