Klipping av buskar, hekkar og tre, som veks ut i vegbane og fortau, som hindrar sikt og framkommeleghet må klippast og ryddast av grunneigar jfr §31 og 43 i Veglova (link til Lovdata https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7. )

Dersom dette ikkje vert utført innan veke 37, vil kommunen nytta maskinelt utstyr til rydding og klipping.

I avkøyrsle skal hekkar (siktlinja) ikkje vera høgare enn 50 cm over vegbana.

Rettleiing finn du her https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/vegetasjonsrydding