Føremålet med undersøkinga er å få innspel til det pågåande arbeidet med kommunedelplan for omsorg, helse og sosial. I planarbeidet lyt vi ta stilling til kva som er viktig å ta vare på av det vi har og kva endringar som er naudsynte for å sikre bærekraftige tenester også i framtida.

Svarfrist er 24.02.2019

Her finn du undersøkinga.