• Oppstart av brøyting skjer ved fem centimeter våt snø og åtte centimeter tørr snø.
  • Brøytinga vert utført mellom klokka 05 og klokka 23. Vegane skal vere ferdig brøyta til klokka 07. Dette kan tidvis vere vanskeleg grunna store snøfall over tid eller ved sterk vind i tillegg til snøfall.
 • Snøryddinga vert utført etter følgjande prioriteringar:
  • Sjukeheimar,
  • skular,
  • parkeringsplassar
  • offentlege tilstøytane vegareal kjem først på lista.

Deretter brøyter ein vegar, og ein prioriterer dei mest trafikkerte vegane først, noko som medfører at det tek tid før alle vegar er rydda. Dei kommunale vegane ligg som oftast som ei ledd mellom fylkesvegane og private vegar og det er fleire vegar med lange avstandar som skal ryddast på kort tid.

Kvinnherad har  mange kilometer med fortau som skal ryddast. Utfordringa er at dei er smale, og maskinane store. 

Snø som stenger private avkøyrsler og sidevegar er eit problem som ein prøver å unngå, men dette er den einskilde vegeigar / tomteeigar sitt ansvar å ta hand om, jfr Veglova.

Strøing vert prioritert slik:

 1. Sjukeheimar,
 2. skular,
 3. parkeringsplassar til offentlege bygg, som helsesenter ol
 4. sentrumsnære areal
 5. Deretter bratte stigningar, inn mot kryss, svingar og tettfolka område.

Kvinnherad kommune har plassert ut kring 100 strøsandkassar ved offentlege bygg, i byggjefelt og bratte vegar. 

Fleire byggjefelt og vegar har svært bratt stigning, det er difor vanskeleg å sikre ønskjeleg framkomst på desse vegane.

Vi oppmodar sjølvsagt vegfarande til å nytte gode vinterdekk.

Utgangspunktet er at Kvinnherad kommune har vinterføre og nyttar sand eller salt ved behov. Av og til regnar og frys det samtidig og vi  slit med å følgje opp med vintervedlikehaldet .

Til sist eit hjartesukk: Eining for Veg og park som har ansvar for vintervedlikehaldet har eit avgrensa budsjett og halde seg til. Vi prøver å få midlane til å rekke lengst mogeleg og vi har ein serdeles langstrakt kommune. Det er difor ikkje mogeleg å vere alle stader på ein gong.