Kvinnherad kommune har i 2019 starta utsending av faktura direkte til din digitale postkasse. Det gjev fleire fordeler. Dette gjeld også purringar og inkasso-varsel på alle kommunale faktura. Det er også mogeleg å skaffa seg oversyn over eigne faktura frå kommunen via Innbyggjarinnsyn for faktura.

Her kan du også søkja om betalingsutsetjing i inntil 30 dagar. Du må logga deg inn med BankID eller ei anna metode i IDPorten. Her ligg faktura tilbake til og med 2018.

Digital post

Tidligare vart alle faktura, purringar og krav om inkasso frå kommunen sendt på papir. Dei havna i folk sine vanlege postkassar. Breva vert no sende til innbyggjarane sin digitale postkasse. Det vil sei anten Digipost eller eBoks. Desse breva vert ikkje sendt ut på papir i tillegg. Du vert varsla på e-post eller SMS når du mottek post digitalt.

Dersom du ikkje har valt ein digital postkasse, vil brevet verta sendt til deg i Altinn. Dersom posten ikkje vert opna i Altinn innan 40 timar, vert brevet sendt ut på papir. Brukar du verken Digipost, eBoks eller Altinn, vert brevet sendt direkte ut på papir i vanleg post.

Altinn vert også brukt av firma, lag og foreiningar som er registrert i einheitsregisteret (Brønnøysund). Desse får tilsendt posten kun digitalt. Firma kan ikkje reservera seg.

Her kan du lesa korleis du oppretter digital postkasse.

Dersom du ikkje ynskjer digital post, kan du reservera deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret (eller ringe 800 30 300). Har du reservert deg mot digital forsendelse, får du posten kun på papir. Reservasjonen kan endrast.

Fordeler
Det er fleire fordeler med å motta post digitalt. For det første er det ein trygg måte å motta dokument på. Det er ekstra viktig for sensitive opplysningar. I tillegg får du samla alle viktige dokument på ein plass. Snart kan du få alle viktige brev frå det offentlege til den digitale postkassen din. Den er også lett tilgjengeleg på internett. Digital post kjem også raskare fram til deg. I tillegg sparar digital post det offentlege for store utgifter. Kvart år har kommunen fleire hundre tusen kroner i portoutgifter.

Kontakt
Hjelp til digital postkasse finner du i følgjande lenke: Velg digital postkasse. Trykk på "Trenger du hjelp?" for brukarstøtte.

Når du får faktura frå kommunen så finn du fleire telefonnummer nederst på arket. Her står kontaktinfo til saksbehandlar innan dei ulike tenesteområda: Eigedomsskatt, Feiing, Vatn og avløp. Dersom du har spørsmål om betaling skal du ta kontakt med økonomikontoret.

Dersom du har spørsmål knytt til renovasjon og slamtømming tek du kontakt med SIM 53 45 78 50.

Elles kan du ringja sentralbordet kommunen. Det er ope kvar dag mellom kl. 08.00 og 15.00. Sentralbordet har telefon 53 48 31 00.

Forfall kommunale gebyr

Kommunale gebyr og eigedomsskatt har forfall fire gonger i året slik:

•          Fyrste termin har forfall 15.03. og gjeld for perioden 01.01.- 30.03.

•          Andre termin har forfall 15.05. og gjeld for perioden 01.04.- 31.06.

•          Tredje termin har forfall 15.09. og gjeld for perioden 01.07.- 30.09.

•          Fjerde termin har forfall 15.11. og gjeld for perioden 01.10.- 31.12.

Du kan òg be om å få faktura tilsendt kvar månad. Månadleg innbetaling krev avtalegiro eller e-faktura. Slik avtale inngår du med banken din, eller via denne lenka: Inngå E-faktura/avtalegiro

Kva er inkludert i kommunale gebyr

Gebyr for vatn og avløp

Gebyret er delt i to: Eit abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyret er ein fast sats som må betalast for kvar bueining, næringseiningeller anna eining som t.d. naust..
 • Forbruksgebyret betalar abonnenten etter stipulert eller målt mengde. Ved stipulering nyttar ein følgjande inndeling;
 1. Bustadhus 0 – 80 m2: 150 m3 pr. år

 2. Bustadhus 81 – 300m2: 200 m3 pr. år

 3. Bustadhus 301 m2 og større: 300 m3 pr. år

 4. Fritidshus: 50m3 pr. år

 • Kundar som har vassmålar les av vassmålaren 1 gong pr. år (desember)og melder standen inn til kommunen etter tilsendt SMS eller tilsendt avlesingskort. For meir informasjon om vassmålar les her.

Det er mogleg for kundar som ikkje har kommunalt vatn å ha vassmålar og betala avløpsgebyr etter målt mengde brukt vatn. Då vatn inn = vatn ut. Nærings eigedomar skal måle forbruk av vatn / avløp vha. vassmålar.


Kan eg sleppe vass- / avløp gebyr ?

For å unngå vass- og avløpsgebyr må eininga fråkoplast / plomberast. Det skal betalast gebyr fram til vassleidninga fysiske er fråkopla, eller kommunen har motteke melding frå godkjent røyrleggjar om at dette er utført. Det vert krevd eit gebyr for plombering jf. gebyr satsane til Kvinnherad kommune.

For utfyllande informasjon sjå Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad kommune


Gebyr for brann- og feietilsyn

Gebyret er ein sats pr. pipeløp.  For bustadhus vert det feia kvart 2. år, og det vert gjennomført branntilsyn kvart 4. år.  

Tidlegare var det opp til kvar kommune om feiing og tilsyn skulle gjelda fritidsbustad eller ikkje. Ny forskrift pålegg no kommune å feia alle bygg som har fyringsanlegg. Kvinnherad brann og redning starta opp med feiing og tilsyn av fritidsbustader i 2018. Feiing og tilsyn av fritidsbustader blir gjennomført kvart 4. år. Eigarar vert varsla om feiing/tilsyn i brev. Kvinnherad kommune ber om at dei som ikkje har eldstad i hytta, gir melding om dette til kommunen, skriftleg. Det kan gjerast gjennom e-post til post@kvinnherad.kommune.no. Hugs gards- og bruksnummer på eigedommen det gjeld.


Tøming av slamavskiljar / Septiktank

Det er SIM som har ansvar for tøming av slamavskiljarar i Kvinnherad kommune, og det er dei som fakturerer gebyr for dette.

 • Tøming av slamavskiljar knytt til bustadhus skjer normalt kvart 2. år. Kunden blir varsla av SIM eller deira utførande firma i forkant av tøminga.

 • Tøming av slamavskiljar for fritidshus skjer normalt kvart 4. år .

 • Dersom ein ønskjer ekstra tøming utover den normale frekvensen, tek abonnenten kontakt med SIM på tlf:53 45 78 50.

 • Minirenseanlegg vert tømt etter det som står i servicekontrakt frå leverandør. Her varierer det om dei tømer kvart år eller kvart 2. år. Enkelte har også tøming når servicemann har vore på kontroll, og gjev beskjed om det skal tømast.

 • For utfyllande informasjon frå SIM sjå deira heimeside www.sim.as


Renovasjon til private

 • Det er Sim som har ansvaret for innsamling av renovasjon frå private hus- haldningar og fritidshytter i Kvinnherad. Det er derfor SIM som sender ut faktura på desse tenestene. Faktura vert sendt ut 2 gonger i året.

 • For utfyllande informasjon om prisar og tømeruter sjå SIM si heimeside.

 • Ein kan søkje om fritak for renovasjonsgebyret, for meir informasjon om dette sjå skjema sjølvbetjening nedst på Sim sine heime sider.

 • Fritidshytter betalar eit renovasjons gebyr for hytter og må nytte seg av utplasserte containerar, for oversikt over desse står kan ein nytta eit kartutsnitt på SIM si heimeside.

 • SIM driftar ein miljøstasjon på Husnes industriområdet, og her er det mogleg å levere avfall av ulike typar. Opningstidene finn du her.
   

Eigedomsskatt

Skatten vert rekna ut av fastsett ‰-sats av eigedomsskattetakst. Kommunestyret fastset ‰-satsen i samband med budsjetthandsaminga kvart år.