Individuell plan er eit reiskap for planlegging, oversikt og samhandling. Alle tenestemottakarar med behov for langvarige og koordinerte tenester har lovfesta rett til ein individuell plan. Retten er regulert i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Kor kan eg venda meg for å få vita meir?
Dei fleste tilsette i sektor helse, omsorg og sosial, og ved PPT kontoret kan gje deg meir informasjon om Individuell plan og vurdera om du har rett til å få utarbeidd ein individuell plan. Du kan og kontakta koordinerande eining for habilitering og rehabilitering.

Her kan du lesa meir om Individuell plan.
Helsenorge
Helsedirektoratet