Med bakgrunn i ny opplæringslov sender Kvinnherad kommune ut høyring for:

Høyringsinstansar er rådsorgana i skular, tilsette og andre som har interesse i saka. Alle kan sende inn høyringsuttale.

Innsending av høyringssvar
Høyringsuttalar skal sendast til post@kvinnherad.kommune.

Merk høyringsuttalar med namn på den aktuelle høyringa: Skulereglar, permisjonsreglement, Opplæringsspråk ved skulane i Kvinnherad

Frist for innsending: 28.06.24