Utvalet for plan, teknikk og miljø i Kvinnherad kommune gjorde 09.06.2020 vedtak om å sende planframlegget til kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2020-2028 på høyring og leggje det ut til offentleg ettersyn, jamfør plan- og bygningslova § 5-2.

Frist for merknadar til planframlegget er 18.08.2020 (9 veker frå kunngjeringsdato).

Merknadane skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no

eller som brev til:
Kvinnherad kommune
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL
 
PLANDOKUMENT: