Forvaltningsutvalet i Kvinnherad kommune vedtok 01.06.2022 sak 2022/46, at privat forslag til detaljplan del av 91/2 og 91/2 – Stølen bustadfelt – Seimsfoss - PlanID 20210002, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Råka partar og instansar vert varsla i samsvar med reglane.  

Byggmester Kjell Høyland er forslagsstillar og Norgeshus AS er konsulent.  

Hensikten med planen er å leggje til rette for bygging av nye bustadar i tilknyting til eksisterande bustadområde på Høyland i Kvinnherad kommune. Ein ser føre seg om lag 15 bueiningar. Bustadar er planlagt i form av konsentrert småhus (rekkjehus/kjedehus og fleirmannsbustadar) og frittliggjande småhus (einebustadar). Bygningar er planlagt med sikte på variasjon i storleiken og type. 

Oppstart av planarbeidet vart varsla den 20.05.2021, med høyringsfrist 17.06.2021.  

Vedtaket med saksutgreiing følgjer som vedlegg.  

Plandokumenta med vedlegg finn de i planarkivet vårt her:  

https://www.arealplaner.no/4617/arealplaner/346 

 

Frist for merknadar til planforslaget er minst 6 veker, og er sett til 18.11.2022.  

Eventuell uttale skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. Ta kontakt ved spørsmål: rune.helland@kvinnherad.kommune.no