Plan, teknikk og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok den 23.01.2024, sak nr. 2024/4, at Detaljregulering for delar av gnr. 208,209,210,216,217og 334 – Fjelbergsambandet – planID 20170006, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. 

Planområdet utgjer ca. 325 DAA areal, og strekker seg frå Halsnøy i aust over Fjelbergøy til Borgundøy i vest.

Øyane Fjelbergøy og Borgundøy er nært knytt til Halsnøy, som fekk fastlandsforbindelse i 2008. Eit forbetra samband mellom Fjelbergøy, Borgundøy og Halsnøy har i lengre tid vore eit ynskje i Kvinnherad kommune. Detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Fjelbergsambandet skal løyse ny fylkesvegtrase for samband mellom Borgundøy, Fjelbergøy og Halsnøy. Traseen fylgjer alternativ 2A i vedteken kommunedelplan, med unnatak av at kabelferje over Sundnessund erstattast med flytebru.

Plandokumenta er tilgjengeleg i planregisteret.

Saksnummer: 2022/306. 

Frist for merknader er satt til 13.03.2024. Merknader sendast til post@kvinnherad.kommune.no, eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. 

For meir informasjon sjå planregisteret og kommunen si kartløysing.