Plan, teknikk og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok den 15.01.2024, sak nr. 2023/38, at Detaljregulering for del av 113/8 med fleire- næringsområde Sandviklio – Dimmelsvik – PlanID 20200007 vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. Planområdet utgjer ca 50 DAA areal.

Området skal nyttast til næring, lager og kontor, mellom anna for sortering, mellomlagring og gjenbruk av massar. Planen har vore konsekvensutgreia utan planprogram.  Sentrale problemstillingar har vore næringsutvikling, støy, ras, flaumfare og trafikk. Den valde trafikkløysinga førar med seg forbetring av forholdet på fylkesvegen, og ein sikrare avkøyring for nabotomta. 

Plandokument er tilgjengeleg i planregisteret. 

Saksnummer: 2022/417. 

Frist for merknader er satt til 13.03.2024. Merknader sendast til post@kvinnherad.kommune.no, eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. 

For meir informasjon sjå planregisteret og kommunen si kartløysing. 

Kommunekart

Detaljregulering for del av 113/8 med fleire - Næringsområde Sandviklio- Dimmelsvik