I møte den 24.05.18, utvalssak 2018/31, har kommunestyret i Kvinnherad kommune, i medhold av § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for deler av 221/1, 221/2 - Hytte- og naustområde Sæbø – Borgundøy Bjørn Terje Sæbø.

Behandling i Kommunestyret den 24.05.2018

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak frå Kommunestyret den 24.05.2018

Kvinnherad kommunestyre godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til reguleringsplan for deler av 221/1, 221/2 - Hytte- og naustområde Sæbø - Borgundøy, sist revidert den 12.03.18 blir godkjent som den ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

 

Den endeleg reviderte reguleringsplanen er utlagt på rådhuset/seksjon for forvaltning og på Kvinnherad kommune sine heimesider www.kvinnherad.kommune.no/kunngjeringar.

Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er c. 3 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 21.06.18) Kommunestyret endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf §1-9 i Plan- og bygningslova. Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Vi ber om forståing for at saksframlegg, reguleringsplan og føresegner m.m. bare blir sendt ut som digital vedlegg. Ein kan dessutan finner dei sjølv i postliste til Kvinnherad kommune under: 2008/2011 doknr.: 144.