I møte den 24.05.18, utvalssak 2018/29, har kommunestyret i Kvinnherad kommune godkjent at detaljreguleringsplan for Skarvatunkrysset mellom Skarvatunvegen og Fv 49 - Ølve, jf pbl §12-3, sist revidert 11.04.2018, vert gjort gjeldande jf. plan- og bygningslova § 12–12. Grunnlag for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Behandling i Kommunestyret den 24.05.2018

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak frå Kommunestyret den 24.05.2018

Kvinnherad kommunestyre vedtek at forslag til detaljreguleringsplan for deler av 12/8 - Skarvatunkrysset mellom Skarvatunvegen og Fv 49 - Ølve, jf pbl §12-3, sist revidert 11.04.2018, vert gjort gjeldande jf. plan- og bygningslova § 12–12. Grunnlag for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Vedtaket skal kunngjerast i lokalpressa og i kommunen sine elektroniske medium. Råka partar og instansar skal varslast.

Den endeleg reviderte reguleringsplanen er utlagt på rådhuset/seksjon for forvaltning og på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er ca. 3 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 21.06.18) Kommunestyret endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf §1-9 i Plan- og bygningslova. Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.

Vi ber om forståing for at saksframlegg, reguleringsplan og føresegner m.m. bare blir sendt ut som digital vedlegg. Ein kan dessutan finner dei sjølv i postliste til Kvinnherad kommune under: 2017/2196 doknr.: 23.