Godkjening av detaljreguleringsplan for 258/4 - utleigehytter og adkomstveg i Mjelkevika - Ytre Matre - Marit Idland med fleire

Behandling i kommunestyret den 21.06.18

Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

Vedtak frå Kommunestyret den 21.06.2018

Kvinnherad kommunestyre godkjenner med heimel i plan- og bygningslova §12-12 at forslag til detaljreguleringsplan for 258/4  - utleigehytter og adkomstveg i Mjelkevika - Ytre Matre, sist revidert den 23.03.18 blir godkjent som den ligg føre.

Grunnlaget for kommunal eigengodkjenning er til stades.

Kommunestyret si godkjenning av planen kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland av den som er part eller har rettsleg klageinteresse. Klagefristen er på grunn av sumarferie ca. 6 veker frå denne kunngjeringa (t.o.m. 03.08.18) Kommunestyret endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf §1-9 i Plan- og bygningslova. Planen er bindande for alle arbeid og tiltak som blir sett i verk innanfor planområdet.

Det blir elles vist til grunneigarens rett til å krev innløysing, jf § 15-2 i Plan- og Bygningslova og erstatning for tap ved reguleringsplan , jf § 15-3 i Plan- og Bygningslova. Krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa.