Regjeringa har opna opp for at kommunane sjølve skal bestemma om barnehagar og skular skal vera på gult eller grønt nivå i smittevern i den såkalla «trafikklysmodellen» . Føresetnaden er at kommunen har lite smitte, god testkapasitet og ein plan for raskt å kunna endra på nivået.

Grønt nivå er det lågaste smittevern-nivået, og det vert opna opp for at kvardagen til barn og unge kan bli meir normal, utan kohortar og slike avgrensingar. På grønt nivå gjeld framleis generelt smittevern;

  1. Halda seg heime når ein er sjuk.
  2. Handvask og hostehygiene
  3. Unngå fysisk kontakt
  4. Tilsette må halda avstand til andre tilsette

Her kan de lesa regjeringa sin plan for gradvis opning av samfunnet:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/