Tilsett i Førebyggjande heimebesøk er i permisjon og tenesta er difor ikkje tilgjengeleg frå april 2023 - septemer 2023.

Kvinnherad kommune kan frå og med hausten 2021 tilby førebyggjande heimebesøk. 

Målet med besøket er å bidra til at fleire eldre kan bu lengst mogleg i eigen heim med god helse og livskvalitet. Vi ynskjer at eldre veit kva tiltak som kan gjerast og kva kommunale og frivillige tilbod som finnes i kommunen.

I besøket har vi ein samtale med fokus på meistring av eigen kvardag.  Aktuelle tema er tryggleik i heimen, fysisk aktivitet, ernæring, sosialt nettverk og anna som er viktig for den einskilde.  

Dei som fyller 77 år det aktuelle året og som ikkje mottek helse- og omsorgstenester frå kommunen frå før vil få invitasjon i posten. Innbyggjarar som er over 77 år kan sjølve ta kontakt og få same tilbodet. 

Tilbodet er gratis og frivilleg.


Kanskje har du begynt å tenke på korleis du kan planlegge din alderdom, men er usikker på kvar du skal starte? 
 
Kanskje har du lyst å delta på sosiale aktivitetar saman med andre, 
men veit ikkje kva som finnes i Kvinnherad kommune? 
 
Kanskje har du lyst å vere frivillig, 
men veit ikkje kven du skal kontakta?

 

Idrettssenter For Eldre, Pensjonister