Tidlegare utlysingar har prioritert særskilte lærefag. Denne gongen vert det lyst ut slik at alle kan søkja. Ordninga vert open for alle, men i sakshandsaminga vil tildelinga innan eitt og same utdanningsprogram ikkje overstiga 35% av den totale tildelinga. Sakshandsaminga vil også verta avhengig av behov, region og tal søkjarar.

Her kan du lesa meir om krav og framgangsmåte