Denne vert sendt elektronisk via Altinn til dei som ikkje har reservert seg. Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivne eigedomsskatten, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Klage på taksten må setjast fram skriftleg og underteiknast. Klagefrist er innan tysdag 14.04.2020.

Listene finn du og her:

SkattelisteOffentligEttersyn2020 - Fritakseigedommar.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn_2020.pdf