Plan- teknikk- og miljøutvalet i Kvinnherad vedtok 23.11.2021, sak 2021/13, at forslag til detaljregulering for Husnes kollektivterminal og sentrumsveg, 144/68 m. fl. - PlanID 20200011, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
Det er føresett å opphevde delar av følgjande 2 planar når ny plan vert vedteken:
PlanID 20110009 Byen Husnes - 143/5 og 144/5 m.fl. – Husnes
PlanID 19650001 Troåslia Bustadfelt
 
Hovudmålet med planen er å auke standarden på sentrumsvegen, utbetre linjeføringa og framkoma for kollektivtrafikken, regulere kollektivknutepunkt, og sikre eit samanhangande tilbod for mjuke trafikantar.
 
Oppstart av planarbeidet vart varsla den 14.12.2020, med høyringsfrist 29.01.2021. Det vart 21.01.2021 halde informasjonsmøte om planarbeidet.
 
Plandokumenta med vedlegg finn de i planarkivet vårt her:
 
Frist for merknadar til planforslaget er minst 6 veker, og er sett til 28.01.2022.
 
Eventuell uttale skal sendast som e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller som brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.
 
Ta kontakt ved spørsmål: anne.lise.naes@kvinnherad.kommune.no