I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av privat
detaljregulering av eit nærings- og industriområde på Opstveit i Matre. Tiltakshavar er Knut og Laila
Tungesvik, og Multiconsult Norge AS er utførande konsulent.
Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for framtidig næringsutvikling i området. Eksisterande
arealformål i området er tenkt regulert om til eit større nærings-/industriområde for å m.a. opne for å
etablera hydrogenproduksjon, men òg datasenter, lager og anna småskala verkstad- og næringsverksemd.
Det vart gjennomført oppstartsmøte med Kvinnherad kommune 04.12.2018.


Planområdet
Det aktuelle planområdet er lokalisert på Opstveit, som ligg i Matre, i Kvinnherad kommune (sjå vedlagt
oversiktskart). Området ligg ved Opstveitvatnet, ved inntakskanalen til gamle Blåfalli kraftverk.
Varsla planområde er på 96,2 dekar (daa), og er høvesvis avsett til næringsbygningar, LNFR-område, fritidsog
turistformål, bruk og vern av sjø og vassdrag og område for småbåthamn i gjeldande KPA
(kommuneplanens arealdel) for Kvinnherad kommune. Omsynssone for Opstveitvatnet, sone med krav om
felles planlegging, faresone for høgspentanlegg og faresone for ras og skred fell òg innanfor planlagt
planområde. Heile eller delar av følgjande gnr. og bnr. vert omfatta av planen:
252/1, 2, 4, 5, 10, 17, 18 og 40.
Varsla planområde er hovudsakleg samansett av eit planert område sør for elveløpet til Opstveitvatnet, og
eit delvis planert LNFR-areal i nordvest. Nærmaste naboar til planområdet er fem privatbustadar med
tilhøyrande bygg, ein fritidsbustad, bensinstasjonen og SKL sine bygg. Heile vegbana til Fv. 40 gjennom
planområdet er inkludert grunna siktkrav, men òg for mogleg utvidingsareal. Det er teke med eit stort areal
i Opstveitvatnet for å sikre nok areal for å kunne etablere fylling og ev. kai- og bryggeanlegg, noko som vert
avhengig av tilhøve knytt til djupne og geoteknikk, samt kva type verksemd området skal nyttast til. Dagens
tilkomstar til området skal vurderast, og det kan verte aktuelt å endra på desse i samsvar krav i dagens
normer og reglar.
Det vedlagte planområdet er større enn det som sannsynlegvis vert endeleg avgrensing i planframlegget.
Dette er gjort for å sikre nok areal til dei tiltaka som det er ynskjeleg å gjennomføre i planområdet.

Vurdering av planarbeidet
Som følgje av at detaljreguleringa ikkje vert i tråd med overordna plan, er det sett krav til
konsekvensutgreiing. Som følgje av dette skal verdiar, påverknadar og konsekvensar av planframlegget på
fleire tema/område verte belyst. Tema som skal verte vurdert i konsekvensutgreiinga er landskap/estetikk,
naturmangfald, naturressursar (inkl. jordbruk), friluft/rekreasjon og forureining frå ev. utfylling i
Opstveitvatnet.
Samfunnstryggleik er eit viktig tema i alle reguleringsplanar, og tema knytt til dette vert avklart og sikra
gjennom ei ROS-analyse. For dette planframlegget vert det spesielt retta fokus på farar og risiko knytt til
ras- og skred, flaum, støy og høgspentanlegg.
Oppstartsmeldinga vert sendt på høyring til naboar og grunneigarar, aktuelle regionale og statlege mynde,
lag og organisasjonar. Oppstarten vil òg bli annonsert på nettsidene til Kvinnherad kommune, samt i
lokalavisa Kvinnheringen.
Fristen for å koma med innspel til oppstartsmeldinga er sett til 6 veker, jf. pbl §12‐9, 2.ledd.
Innspel skal sendast skriftleg på e‐post til bern@multiconsult.no, eller i brevsform til:
Multiconsult Norge AS avd. Stord
Kunnskapshuset, Sæ 132
5417 Stord

Frist for innspel/merknadar: 10. juli 2019

Vedlegg

- Oppstartsbrev
- Planavgrensing (1:1500)
- Oversiktskart (1:160 000)
- Referat oppstartsmøte 04.12.2018
- Særutskrift frå vedtak i Forvaltningskomiteen 08.05.2019