Demensteamet i kommunen skal bidra til at personar med hugseutfordringar/endringar og deira pårørande får god kartlegging og eit godt tilpassa tenestetilbod.
Dersom daglesdagse oppgåver har blitt ei utfordring skal ein ta symptoma på alvor.

Dette vert gjort ved:

  • heimebesøk med kartlegging og vurdering av hjelpebehov
  • råd og rettleiing til brukarar, pårørande og andre samarbeidspartar
  • oppfølging for utvalde brukarar
  • samarbeid med fastlege, institusjon, heimetenester

Teamet
Sjukepleiar
tlf: 91 75 71 94
Obs: dersom du ikkje får svar ringjer vi deg tilbake på dagtid, kvardagar.
Nasjonalforeininga for folkehelse/Demenslinja: 23 12 00 40