Demensteamet i kommunen skal bidra til at personar med demens og deira pårørande får god kartlegging, og eit godt tilpassa tenestetilbod.

Dette vert gjort ved:

  • heimebesøk med kartlegging av diagnose og vurdering av hjelpebehov
  • råd og rettleiing til brukarar, pårørande og andre samarbeidspartar
  • oppfølging for utvalde brukarar
  • samarbeid med fastlege, institusjon, heimetenester

Kontakt
Astri Naterstad, tlf. 917 57 194