Vestland Fylkeskommune startar opp namnesak for den nye tunnelen på Kroka. Vestland Fylkeskommunen er vedtaksmynde og føreslår å la tunnelen få namnet «Krokatunnelen» I samband med dette arbeidet føretar kommunen den lokale høyringa. Kommunen gjer med dette saka kjend for dei som har rett til å uttale seg. Dette gjeld særleg lokale organisasjonar (mållag/historielag), som kan ha særleg tilknyting til stadnamnet. Frist for å kome med høyringsuttale til namnevalet vert sett til 27.april 2022. Merk uttalen med saksnummer 2022/1972

For plankart sjå til kommunen sitt planregister:
www.arealplaner.no/kvinnherad4617/arealplaner/318