Foreldre kan søke eleven inn på ein annan skule enn nærskulen. Kvinnherad kommune har ein liberal praksis i slike saker, og legg vekt på at foreldra sine ønskje og behov skal telja mest. Føresetnaden for dette er likevel at det ikkje påfører kommunen meirkostnader som utlegg til skyss, klassedeling m.m. Foreldra må i tilfelle dekke skyssen sjølv. Søknad skal sendast/leverast til rektor på eleven sin nærskule for handsaming. Det er sektorleiar for Oppvekst som tar avgjerd i saka.

Skulekrinsar i Kvinnherad
Lokal forskrift viser kva for område i kommunen som sokner til den enkelte skule. Utgangspunkt er den adressa eleven står oppført med i Folkeregisteret.

Kart over skulekrinsane.

Skjema finn du her
Søknad om byte av skulekrins.pdf

Skjema sendast Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal eller post@kvinnherad.kommune.no