Levekårsutvalet vedtok i møte 06.10.21 å leggja den bustadsosiale handlingsplanen til Kvinnherad kommune ut til høyring og offentleg ettersyn i 3 veker frå 7/10 til 28/10- 2021

Frist for innspel og uttale er 28.10.2021

Eventuelle innspel og uttalar kan sendast til: post@kvinnherad.kommune.no

Eller som brev til: Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Spørsmål kan rettast til Gunn Tove Petterteig – e-post: gunn.tove.petterteig@kvinnherad.kommune.no

Bustadsosial handlingsplan 2021 -2030.pdf
Oversikt over kommunale bustadar.pdf
Retningsliner - Leige til Eige.pdf
Innspel frå einingane.pdf
Økonomiske hjelpemiddel.pdf