Kontakt

Styrar
Solveig Vik
Tlf. 402 40 143 / 53 46 18 65

Avdelingar
Blåklokkene, tlf. 902 37 679 / 53 46 18 66
Solsikkene, tlf. 905 26 153/ 53 46 18 67

Adresse
Skulevegen 8
5462 Herøysundet

Opningstider: 06.45 - 16.30

Om barnehagen

Bringedalsbygda barnehage er ein to-avdelingsbarnehage med plass til 38 barn. Vi held til i same bygg som skulen i bygda, med ei småbarnsavdeling og ei stor avdeling. Vi ser kor viktig det er for dei yngste borna å ha ei lita trygg gruppe som dei veks sakte, men sikkert ut av og inn i den store gruppa. Begge avdelingar har tilpassa tilbodet til barnegruppa etter interesser, alder og modning.

Vi jobbar med
Vera saman - kompetanseløft i barnehagen. 

Fem kjerneverdiar:

  • Vaksenstilen
  • Tidleg innsats
  • Kommunikasjon og samspel
  • Handtering av utfordrande åtferd
  • Implementering og organisasjonsutvikling 

Språk og realfag er nasjonale satsingsområde som høver godt inn i det daglege livet i vår barnehage. Barna får begge fagområda tilpassa sine behov og ynskjer. Dei er med å påverke innhaldet i kvardagen sin på ein positiv måte.

Vi brukar heile bygda vår som ein del av barnehagtilbodet. Barnehagen har mange faste turplassar og område som vi brukar til leik, læring og kunnskapbygging om bygda og naturen vår. Vår tanke er at barnehagen er så langt barna klarar å gå til!

Vi vaksne jobbar etter  visjonen: «Vår barnehage ynskjer varme og grensesettande vaksne med relasjonar som skapar trygge og nysgjerrige barn».