Vi oppmodar på det sterkaste om å ikkje koma på besøk om du kjem frå eller har vore i kommunar med høg smitte. Dersom du har vore utanfor Noreg, kan du ikkje besøkje institusjonar før det har gått 10 dagar. Dette gjeld sjølv om du berre har besøkt gule land. Viser elles til regelverket om unntak.

Unntaket er besøk hos personar som er inne i livets siste fase.

 • Personar med luftvegssymptom og feber skal ikkje koma på besøk. Det same gjeld personar som er mistenkt for, eller bekrefta sjuk med covid-19, eller definert som nærkontakt til mistenkt eller bekrefta smitta med covid-19. Om du kort tid etter besøk på institusjon får koronasymptom må institusjonen varslast med ein gong.
   
 • Besøk må avklarast/avtalast på førehand slik at avdelinga kan planlegge besøket og syte for at omsynet til smittevern vert ivareteke.
  For å redusere smittefaren no i ein kritisk fase oppmodar vi på det sterkaste om ikkje å ha besøk av meir enn maksimalt to gjestar samstundes - ha eit avgrensa tal kontaktar og dei same over tid.
   
 •  Vi oppmodar om at besøkande brukar munnbind og held god avstand. Gjerne gjennomfør besøka utandørs når det er mogleg.
   
 • Besøkjande må forhalda seg til FHI sine tilrådingar. Dette gjeld og ulike butilbod med felles inngang med institusjonane. Det vert ført besøksprotokoll på institusjonane, slik at smittesporing kan gjennomførast på ein effektiv måte dersom smitte vert oppdaga hos bebuar, besøkjande eller tilsette.

 

Husnestunet har besøkstid tysdag og torsdag  frå 15.45-18.30 og Laurdag frå 14.30 -16.30. Me oppmodar om at besøk vert planlagt til desse tidspunkta.