Foreldra er dei viktigaste samarbeidspartnarane til barnehagen. Gjennom dialog mellom foreldra og barnehagetilsette vert det skapa tillit, slik at det gode samarbeidet vert etablert. Dette er grunnlag for barnets trivsel og oppleving av barnehagetilbodet.

I samband med barnehagestart er det to skjema som føresette må fylla ut. Dersom det i løpet av barnehagetida er aktuelt med systematisk dokumentasjon og vurdering av eit barn, skal barnehagen alltid ha samtykke frå føresette. All informasjon som barnehagen får, skal oppbevarast i tråd med arkivreglar.

Aktuelle skjema før barnehagestart
Opplysningar om barnet.pdf (gjev barnehagen viktig informasjon om barn og næraste familie)
Løyveskjema.pdf (eit vilkår for at barnet kan ta del i nokre aktivitetar/gjeremål i barnehagen)
Foreldresamtykke.pdf (skal alltid nyttast dersom det er aktuelt med systematisk dokumentasjon og vurdering av barn)