Vi viser til tidlegare utsendt varsel om oppstart av planarbeid for Bondhus - Sundal turist- og friluftsområde, 59/1, 60/1 m.fl. - PlanID 20220001, sendt 24.01.22. I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om utvida plangrense for planarbeidet.

Kvinnherad kommune ser på ulike løysingar for å få til nødvendig snuareal for turistbussar i Bondhus/ Sundal, for å unngå busstrafikk inn til parkeringsplassen i enden av Bondhusvegen. Forslag til løysing er å nytte eigna areal ved Olaløo på gbnr 60/1 og 60/13. I arbeidet med planen utvidar vi difor plangrensa for detaljreguleringa til å inkludere tilstrekkeleg areal ved Olaløo. Arealet skal omfatte parkering, snuareal og avkøyrsle, samt venteareal og toalett for passasjerar. Plangrensa kan verte justert ytterlegare gjennom planprosessen.

Forslag til tiltak ved Olaløo er ei vidareføring av eksisterande, midlertidig løysing, med tanke om å gjere løysinga permanent.

Markering i kart over opphaveleg varslingsgrense nedanfor synar kor plangrensa er utvida. 

Opphavleg varslingsgrense:

Detaljreg. Bondhus.png 

Ny varslingsgrense:

Nyvarslingsgrense Bondhus.PNG

Eventuelle innspel til planarbeidet skal sendast som e-post til jannicke@3rw.no, eller post@kvinnnherad.kommune.no, eller som brev til:
Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 ROSENDAL

Frist for å kome med innspel er sett til 16.09.2022.


Ta kontakt med underteikna ved spørsmål; jannicke@3rw.no eller sara.brattfjell.heggland@kvinnherad.kommune.no