Dette er eit arbeids- og aktivitetstilbod til personar som får økonomisk stønad frå NAV. Dei som dette gjeld vil i ein del tilfelle få vilkår frå NAV jamfør lov om sosiale tenester §20a: "Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det" eller §20: Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skjal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen (..).

Tilbodet har fokus på gjennomføring av relevant arbeid og aktivitet, men også relasjonsbygging, fysisk aktivitet, friluftsliv og utføring av samfunnsnyttige gjeremål. Dette kan til dømes vere sti- og strandrydding, bygging av benker/grillhytter/gapahuk og ulike mindre oppdrag. Det er NAV som gjennom sitt vedtak avgjer mengde og lengde på deltakinga etter ei individuell vurdering. Ein får oppfølging og rettleing av ein arbeidsleiar og tiltaket kan også ha ein viktig kartleggingsfunksjon med omsyn til å greie ut vegen vidare for den som er i tiltaket. Det er NAV som gjer vedtak om tilbodet, og arbeidsleiar og NAV har tett kontakt med omsyn til oppfølginga.

Kontakt

Jarle Bruntveit

Tlf: 488 670 95

Håkon Hjelmeland

Tlf: 975 81 167