Søknad om utviding av areal på lokalitet 12134 Maradalen  i Kvinnherad.

Fjelberg Fjordbruk AS, Sunnhordland Fjordbruk AS, Nordsjø Fjordbruk AS og Tysnes Fjordbruk AS søkjer om løyve til å auke areal i eksisterande anlegg. Det vert ikkje søkt om auka biomasse.

Arealet er i kommuneplan for Kvinnherad vedteke den 22/3-2018 avsett til Akvakultur og Kombinert føremål i sjø og vassdrag. I område er det tillete med mindre utviding og endring anlegg i tilgrensande område for akvakultur.

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 53483100. Eventuelle merknader kan

sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 31.12.2018.»