Det omsøkte arealet er regulert for akvakulturføremål i gjeldande kommuneplan for Kvinnherad. Søknaden gjeld for plassering av visningsflåte, kalla Salmon Eye, i nær (ikkje direkte) tilknyting til matfiskanlegget som er i drift på lokaliteten. Søknaden gjeld ikkje endring i maksimal tillaten biomasse (MTB).

Søknaden vert no lagt ut til offentlege ettersyn. Sak 2014/1301

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 53483100. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 06.08.2021.