Mowi ASA søkjer om  endring av anleggkonfigurasjon på lokalitet Trommo I Kvinnherad

Dei vil utvide rammene frå 90X90 m til 100X100 m. Det omsøkte arealet er sett av til akvakultur i kommuneplan for Kvinnherad 22.3. 2018

Føremålet med utvidinga er å få produksjon fordelt på eit større areal. Anlegget er godkjend for ei biomasse på 3120 tonn. Det vert ikkje søkt om auka biomasse.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen si heimeside  www.kvinnherad.kommune/kunngjeringar

For nærare opplysningar ring Kvinneherad kommune 53483100. Eventuelle merknader kan sendast til kommunen, 5470 Rosendal innan 16 november 2021.