Mowi ASA søkjer om endring av anleggkonfigurasjon på lokalitet Slåttenes 28096 i Kvinnherad.

Dei vil leggje om drifta frå stamfiskproduksjon i stålanlegg til produksjon av postsmolt i 2 semi-lukka tankar. Søknaden omfattar også ein auke i biomasse frå MTB 780 tonn til MTB 1560 tonn på lokaliteten. Biomasseauke skal tas ved at løyve knytt til lokalitet 12107 Molnes i Etne kommune vert flytt til Slåttenes.

Det omsøkte arealet er sett av til akvakultur i kommuneplan for Kvinnherad 22.3. 2018.

 

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn. Sjå dokument her.

 

For nærare opplysningar ring Kvinneherad kommune 53483100. Eventuelle merknader kan sendast til kommunen, 5470 Rosendal innan  1.5.2022