Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
penger

Søknadsfrist 15.03

Drifttilskot til lag og hus

For lag som driv kulturaktivitet for born og unge kan det søkjast om drifttilskot til laget og/eller husleige, baneleige og drift av eigne kulturhus og anlegg.

hus

Søknadsfrist 15.03

Byggetilskot

Til rehabilitering og bygging av private leikeplassar, friluftsliv-, idretts- og kulturanlegg.

hus

Frist for å melda inn anlegg 15.03

Tilskot til lokale kulturbygg

Hordaland fylkeskommune lyer ut tilskot til kommunale kulturbygg.Tilskotet skal bidra til å etablera eigna lokale, bygningar og utearena som gjev rom for ulik kulturell verksemd i Hordaland. Søknad skal rettast til Kvinnherad kommune og søkjarar bes ta kontakt med Kvinnherad kulturkontor v/ Linda Øen tlf: 97067136 - e-post: linda.oen@kvinnherad.kommune.no, innan 15.mars

Søknadsfrist 01.03.2017

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Informasjon om ordninga finn du her.

Søknadsfrist 01.05

Festivaltilskot

Det vert lyst ut festivaltilskot 1 gong i året. Aktuelle søkjarar må levere søknad med budsjett og program innan 01.05

Open søknadsfrist

Tilskot til frivillige tiltak

Tilskotet skal nyttast til ekstraordinære tiltak som ikkje er omfatta av andre kommunale ordningar.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no