God drenering er avgjerande for å kunna auke matproduksjonen i åra som kjem. Det er òg eit viktig ledd i å tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedbør. God drenering reduserer fara for erosjon frå jordbruksareal og bidreg på den måten til god vasskvalitet og eit vassmiljø. Godt drenert jord slepp dessutan  ut mindre lystgass enn jord som er vassmetta.

Frå og med 2019 skal søknadar sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.Les meir på. Les meir på Landbruksdirektoratet sine sider her.