Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsveke
Adopsjon
Adressetildeling
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting vaksne over 18 år
Avlasting, barn og unge
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Barna sitt arbeidsmiljø; Barnehagar
Barna sitt arbeidsmiljø; Skular
Barnehageplass
Barselgrupper
Basseng og badeanlegg - Helsemessige og hygieniske forhold
Besøksheim/Å vere besøksheim
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skolen
Bruksendring
Bu- og driveplikt på landbrukseigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustønad
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bål og bråtebrenning

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skulesekken
Den kulturelle spaserstokken
Dyrehald

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Ergoterapi

F
Fastlege
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og holltakingsverksemd
Frådeling av eigedom
Fysioterapi
Førehandskonferanse

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse i planlegging
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Kino (ikkje ferdig)
Kommunal planlegging - medverknad
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kulturskule
Kystkultur - tilskott

L
Landbrukseigedom - kjøp
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionella

M
Melding til barnevernstenesta
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplan i jordbruket
MOT
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskole og vidaregåande skole ? innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskoleopplæring
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester - vaksne

R
Radon
Regelverk for helsevern - meldepliktige verksemder og andre verksemder som skal godkjennast
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt - skilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Rusmiddelavhegigheit - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Sakkunnig vurdering
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Separasjon og skilsmisse
Serveringsstader (røykelova)
Sjukeheim - avlastnigsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsplass
Sjølvbyggjar
Skadedyrbekjempelse
Skogfond
Skolehelseteneste
Skulefritidsordning (SFO)
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsle
Solarier
Spesialundervisning for vaksne på grunnskoleområdet
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støttekontakt
Støttekontakt funksjonshemma barn og unge
Støy
Svangerskapsomsorg

T
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm

U
Ulykkesforsikring for elevar
Ungdomens kommunestyre Kvinnherad - UKK
Ungdomsklubb
Utsleppsløyve
UV-stråling

V
Vaksinar
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vegvedlikehald

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no