Kontakt

Tlf. 53 46 18 90 / 906 74 396

Styrar
Grete Kjerpeset
Tlf. 53 46 18 91 / 906 97 864

Avdelingar
Nordigarden, tlf. 53 46 18 86
Sørigarden, tlf. 53 46 18 94
Midtimellom, tlf. 53 46 18 92
Nerigarden, tlf. 53 46 18 93

Adresse
Hamrabrekko 14
5450 Sunde

Opningstider: 06.30 - 16.30

Om barnehagen

Sunde barnehage har 4-avdelingar med plass til 62 barn i alderen 1-5 år. Barnehagen er ei eining ilag med Hauge barnehage i Høylandsbygd. Sidan avstanden er stor, har Hauge eigen styrar som tek seg av den daglege drifta der.

Sunde barnehage har ei stabil personalgruppe, med engasjerte, samarbeidsvillige og dyktige tilsette. Me er godt i gang med implementering av kompetanseløftet "Vera saman", der dei vaksne er autoritative grensesetjarar med gode relasjonar til alle barna. Me jobbar målretta i høve tidleg innsats, handtering av utfordrande adferd og relasjonsbygging på alle nivå. " Vera saman" er tema på alle personalmøta, pedagogisk leiar-møta og avdelingsmøta. Men først og fremst er det "tema" i kvardagen vår, i møte med det enkelte barnet. 

Leiken  har ein sentral plass i barnehagekvardagen vår. Det er gjennom denne at barna lærer seg dei viktigaste reglane for samhandling. Dei tilsette har ei viktig oppgave ved å leggja til rette for allsidige opplevingar som kan stimulera fantasien og den viktige leiken. Barna får høve til å nytta leiken til å bearbeida inntrykk og opplevingar, gode som vonde. I Sunde barnehage oppfordrar me barna til å inkludera andre i leiken, men me vil og kan ikkje bestemma kven og kva barna skal leika med . Me skal likevel sjå til at alle får same mulighet til å leika, og at ingen vert eksludert.

Sunde barnehage har fint turområde i nærmiljøet, som me aktivt nyttar. Bl.a er Trollskogen eit populært turmål, med kvilehytta, troll og andre eventyrfigurar. Barnehagen har og vore med på å utvikla dette området.

Eit anna mykje besøkt område er sjøen og stranda, og mange prosjekt har vorte til med utgangspunkt i det som finst der.

Barnehagen ligg like ved Sunde skule, og me har godt samarbeid med dei. Barnehagen nyttar gymsalen når den er ledig, og det er veldig populært å få vera på skuleplassen og klatra, sykla, m.m.