SMIL står for særskilte miljøtiltak i landbruket. Dette er eigne midlar som er løyvt for å ta vare på natur- og kulturminneverdiar i kulrutlandskapet, og til titlak som reduserar ureininga frå landbruket. Målsetjinga er å stimulere til auka utnytting og glede av utmark og kulturlandskap. Det vert òg viktig å hindre ureining til vassdrag og luft, og til å arbeide for tiltak som er vitkige for klimaet.

Søknad og meir informasjon finn de hjå Landbruksdirektoratet.

Har de spørsmål, er det berre å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

Gamal sag GjuvslandGamal sag Gjuvsland2

Den gamle saga på Gjuvsland har fått SMIL-midlar og er i gang med restaurering. Foto: Tore Eik

Juelløa inniJuelløa 2Juelløa

Juel-løa ved Halsnøy Kloster. Foto: Tore Eik