Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Endring av SFO-tilbod 2014-2015

Vedtatt i Komitè for oppvekst, kultur og idrett 25. mars 2014

Vedtekter

Nasjonale prøver i rekning

Resultata for  5.,8. og 9.trinn på nasjonale prøver i rekning er no klare.

5. trinnet har likt gjennomsnitt som landet elles.

8.trinnet har betre gjennomsnitt enn landet elles, medan 9.trinn ligg under landssnittet og har svakare resultat enn dei to siste åra.

Nasjonale prøver i engelsk

Resultata for  5. og 8.trinn på nasjonale prøver i engelsk er klare. For begge årstrinna ligg elevane i Kvinnherad noko under det nasjonale gjennomsnittet. For 5. trinnet er det fleire elevar på nivå 1 enn året før, medan 8.trinnet har noko færre enn året før. Jentene har best snitt og færrast på det lågaste nivået som er 1.

Nasjonale prøver i lesing

Resultata frå dei nasjonale prøvene i lesing er no klare. For 5.trinn er resultata godt under det nasjonale snittet, og forskjellen mellom gutar og jenter er på heile 15%, der jentene har best resultat. 8.trinn har betre resultat enn i fjor, men ligg under nasjonalt snitt. For 9.trinn er resultata godt under nasjonalt snitt, og svakare enn tidlegare år.

Skulane vil no gå nøye gjennom resultata og følgje opp elevane i det vidare arbeidet.

 

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no