Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Vedtekter for SFO

Revidert mars 2018

Søknadsfrist for SFO 2018 er 15. april

Høyringsforslag - Endring av skulekretsgrenser

Endringa er heimla i Opplæringslova §8-1; der kommunen kan gi forskrifter om kva for skule dei ulike områda i kommunen soknar til.  Frist for å uttale seg er sett til 4.mai. Send innspel til post.kvinnherad.kommune.no, eller til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Rådmannen

Høyringsforslag - Forskrift ordensreglement

Forskrifta er heimla i Opplæringslova § 9A-10, og er ei revidert utgåve av reglementet frå 2015. Høyringsfristen er 28.mars, og merknader kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no, eller Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Rådmannen

Vedteken barnehage- og skulerute 2018-2019

 

Barnehage-og skuleruta 2018-2019

I medhald av Opplæringslova §2-2 Omfang av grunnskuleopplæringa i tid, og i medhald av delegert avgjerdsrett til rådmannen, er barnehage- og skuleruta for 2018-2019 vedteken.

Utkastet har vore på høyring, jf. Forvaltningslova kap III.

Barnehage- og skuleruta 2018-2019 finn du på Kvinnherad kommune si heimeside:

www.kvinnherad.kommune.no

 

Forslag til barnehage- og skulerute for 2018-2019

Rådmannen har i medhald av Opplæringslova §2-2 utarbeidd framlegg til barnehage- og skulerute for skuleåret 2018 - 2019.

Barnehage- og skulerute 2018-2019 Forslag.pdf

per september 2017

Elevtal for grunnskulen 2017-2018

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no