Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Skjema A-Å


A
Access denied
Avkjørslesøknad
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Badeanlegg
Barnehage - foreldresamtykke
Barnehage - Helsegodkjenning
Barnehage - Løyveskjema
Barnehage - Ny plass, endring og oppseiing (KF-467)
Barnehage - Ny plass, endring og oppseiing (KF-467B)
Barnehage - Opplysningar
Barnehage - søknad om reduksjon i foreldrebetaling
Byggesak - div. skjema
Byggetilskot
Bygging av landbruksveg

C
Campingplass

D
Dagmamma
Deling av eigedom
Dispensasjon
Driftstilskot til lag og hus - doc. PDF document ODT document
Driftstilskot til lag og hus - pdf

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom
Entrepenøren sin eigenkontroll

F
Forenkla situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv -meldeskjema
Fritak for eigedomsskatt
Frivillige tiltak
Fråsegn - bygging nær eigedomsgrense
Følgjekort PDF document ODT document
Førespurnad om tekniske tenester

G
Godgjersle for folkevalgte

H
Henvendelse om tekniske tjenester
Høyringsuttale

I
Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av byggeplanar for idrettsanlegg
Innmelding - skole
Innmelding skole

K
Kjøletårn og liknande
Kommunalt næringsfond
Kraftfondet pr 01.des.2012
Kulturmidlar (KF-109A)
Kulturskulen
Kystverket

M
Melding om behov for individuell tilrettelegging i barnehage jfr Barnehagelova § 19 g
Melding om større arrangement
Miljøtips (KF-254)
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Næringsfond
Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)
Oppdragstakar
Opplæring utanfor skulen
Oppmoding om førehandskonferanse (KF-414)

P
Parkeringsbevis for rørslehemma (KF-125C)
Parkeringsløyve for forflytningshemma
Permisjon (KF-343D)

R
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Reguleringsplan - tinging av oppstartmøte PDF document ODT document
Rekvisisjon av gruppereise
Rekvisisjonsskjema for gruppereise
Rettleiing dispensasjon

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av eigedomar
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Skotpremie
Skule - Helsegodkjenning
SMIL midler
Solarium
Støttekontakt og besøksheim
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av byggeplanar for idrettsanlegg (KF-595)
Søknad om kommunal bustad
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Søknad om støtte til kurs/seminar (KF-590B)
Søknad om støtte til utdanning (KF-590-1224)
Søknad om tryggleiksalarm og nøkkelboks
Søknad om å bli støtte fritids treningskontakt
Søknadsskjema avkøyrsle frå kommunal veg
Søknadsskjema om løyve til framføring av kablar leidningar og graving i offentlig veg

T
Tilsynsførerrapport
Tilvisingsskjema TTBU
Timeliste oppdragstakar PDF document ODT document
Timelister for oppdragstakarar - Aktiv fritid
TT-kort, Eigenerklæring
TT-kort, legeerklæring

U
Underskotsgaranti
Undervisnings- og forsamlingslokaler-meldeskjema
Ungdomstiltak
Utsleppsløyve
Utstikking -bestilling

V
Vatn og avløp - tilknyting til offentleg leidningsnett.pdf
Vatn og avløp - ferdigmelding.pdf
Vatn og avløp - registrering av vassmålar..docx PDF document ODT document
Vatn og avløp - registrering av vassmålar.pdf
Veg - arbeidsvarsling

Ø
Økonomisk sosialhjelp

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no