A
Access denied
Arealoverføring
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Badeanlegg
Barn og familie - Rapport - støttekontakt og besøksheim
Barn og familie - Rapport - tilsynsførar
Barn og familie - Søknad om å bli oppdragstakar
Barn og familie - Tilmeldingsskjema
Barn og familie - Timeliste oppdragstakar
Barnehage - foreldresamtykke
Barnehage - helsegodkjenning
Barnehage - løyveskjema
Barnehage - melding om behov for spesialpedagogisk hjelp og teiknspråkopplæring
Barnehage - Ny plass, endring og oppseiing (KF-467)
Barnehage - Ny plass, endring og oppseiing (KF-467B)
Barnehage - opplysningar
Barnehage - samtykke - oppheving av teieplikt
Barnehage - søknad om reduksjon i foreldrebetaling
Barnehage - tilvising PPT
Byggetilskot
Bygging av landbruksveg

C
Campingplass

D
Dagmamma
Deling av eigedom
Dispensasjon

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom
Entrepenøren sin eigenkontroll
Erklæring om rettar i fast eigedom

F
Forenkla situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv -meldeskjema
Fritak for eigedomsskatt
Fråsegn - bygging nær eigedomsgrense
Følgjekort
Førespurnad om tekniske tenester

G
Godgjersle for folkevalgte

H
Høyringsuttale

I
Innmelding skole

K
Kjøletårn og liknande
Kulturmidlar (KF-109A)
Kystverket

M
Melding om behov for individuell tilrettelegging i barnehage jfr Barnehagelova § 19 g
Melding om større arrangement
Miljøtips (KF-254)
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)
Oppmoding om førehandskonferanse (KF-414)

P
Parkeringsbevis for rørslehemma (KF-125C)
Parkeringsløyve for forflytningshemma
Permisjon (KF-343D)

R
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Reguleringsplan - tinging av oppstartmøte PDF document ODT document
Rekvisisjonsskjema for gruppereise

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av eigedomar
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Skotpremie
Skule - Helsegodkjenning
SMIL midler
Solarium
Søknad om avkøyrsle - kommunal veg
Søknad om avkøyrsle - offentleg veg
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av byggeplanar for idrettsanlegg (KF-595)
Søknad om kommunal bustad
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Søknad om reseksjonering
Søknad om seksjonering
Søknad om støtte til kurs/seminar (KF-590B)
Søknad om støtte til utdanning (KF-590-1224)
Søknad om tryggleiksalarm og nøkkelboks
Søknad om utsleppsløyve (KF-320-1224)
Søknad om å bli støtte fritids treningskontakt
Søknadsskjema om løyve til framføring av kablar leidningar og graving i offentlig veg

T
Timelister for oppdragstakarar - Aktiv fritid
TT-kort - Eigenerklæring
TT-kort - Legeerklæring

U
Undervisnings- og forsamlingslokaler-meldeskjema
Utsleppsløyve
Utstikking - bestilling

V
Vatn og avløp - tilknyting til offentleg leidningsnett.pdf
Vatn og avløp - ferdigmelding.pdf
Vatn og avløp - registrering av vassmålar..docx PDF document ODT document
Vatn og avløp - registrering av vassmålar.pdf
Veg - arbeidsvarsling